Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder Elroco wordt verstaan eenmanszaak Elroco te Utrecht.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Elroco om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Elroco ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde opgave van te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.  

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Elroco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat zij geheel dan wel gedeeltelijk niet van toepassing zijn.

2. Bij samenloop tussen door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand na het ondertekenen door beide partijen van een door Elroco opgemaakte overeenkomst van opdracht of na wederzijds uitdrukkelijk akkoord op een offerte via e-mail.
2. Alle offertes zijn geldig tot een in de offerte genoemde datum.
3. Desgevraagd zal Elroco voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen of meerwerk ten opzichte van een offerte voordoen, zal Elroco de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele reis- en verzendkosten en overige onkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Elroco is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen, voor zover deze prijswijzigingen door derden aan Elroco in rekening zijn gebracht.
3. Alle betalingen dienen op een door Elroco aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

1. Een opdracht wordt door Elroco aanvaard door, hetzij de ondertekening van een overeenkomst van opdracht, hetzij door de aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden op basis van een mondelinge of schriftelijke opdracht.
2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
3. Elroco is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Elroco te worden meegedeeld.
5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Elroco.
6. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste van de opdrachtgever.
7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Elroco buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 6. Inschakeling derden

1. Indien zulks naar het oordeel van Elroco redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Elroco gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7. Betalingstermijn

1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Elroco draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
3. Elroco is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
4. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Elroco voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8. Levertijden

De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Elroco ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Elroco.

Artikel 9. Reclames, klachten en bewijs

1. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Elroco worden ingediend.
2. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Elroco zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. Elroco spant zich in om het best mogelijke resultaat te bereiken, doch is in geen geval aansprakelijk voor eventueel tegenvallende resultaten van haar advisering en dienstverlening.
2. Elroco baseert zich bij haar dienstverlening volledig op de feitelijke en cijfermatige gegevens die door of namens opdrachtgever aan haar ter beschikking worden gesteld en draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De toetsing van de dienstverlening aan deze feitelijke en cijfermatige gegevens is te allen tijde de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
3. Elroco is in geen geval aansprakelijk jegens derden ten gevolge van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en merkrechten van derden, behoudens voor zover zij niet te goeder trouw was bij het plegen van deze inbreuken. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten of andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Elroco voor dergelijke aansprakelijkheid.
4. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Elroco aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde Elroco effectief vrijwaart. Elroco zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
5. Elroco is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 11. Exoneratie en schade

1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Elroco ter zake wordt vastgesteld, zal Elroco in de gelegenheid worden gesteld de klacht te verhelpen. Indien Elroco hierin niet slaagt, of indien herstel redelijkerwijze niet mogelijk is, zal Elroco een schadevergoeding betalen van ten hoogste het bedrag dat zij ter zake van de betreffende opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd. Tot verdere schadevergoeding is Elroco niet gehouden.
2. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 12. Overmacht

1. In geval Elroco door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Elroco hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.